خانه / اعجاز علمی قرآن / آگاهی از جنس جنین در قرآن۲
5

آگاهی از جنس جنین در قرآن۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع کنفرانس: آگاهی از جنس جنین در قرآن ۲

بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن

استاد ارائه دهنده : خانم معافی 

زوج جنسی =SEX PAIR

 

 

سلولهای انسان به جزتخمک واسپرم دارای ۲سری ازکروموزومهای همانند هستند : دیپلوئید

سلولهای اسپرم وتخمک : پلوئیدند یعنی دارای یکسری از هر کروموزوم اند

 

 

 

 

پسر Y + کروموزوم X کروموزوم

دختر X + کروموزوم X کروموزوم

تغیض :ریشه ازغیض یعنی کاستن

تزداد:می افزاید

پایان …

دانلود فایل PDF کنفرانس

 

درباره faez

دوباره امتحان کنید

shun

ویدئویی زیبا از عظمت کیهان و جهان هستی

اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید، از عناصر قوی تری ساخته شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked