خانه / اعجاز علمی قرآن / رمز ۱۹ در سوره ها و آیات دارای کلمه حدید (آهن)

رمز ۱۹ در سوره ها و آیات دارای کلمه حدید (آهن)

628

اعجاز عددی قرآن

کلمه حدید، ۶ مرتبه در ۶ سوره‌ آمده است:

  1. اسراء : ۱۷(سوره ۱۷ قرآن)
  2. کهف : ۱۸
  3. حج : ۲۲
  4. سبا : ۳۴
  5. ق : ۵۰
  6. حدید : ۵۷

اگر شماره‌ی ترتیب این ۶ سوره را به ترتیب پشت سر هم قرار دهیم، عدد ۱۲ رقمی ذیل به دست می‌آید که مضرب ۱۹ می باشد:

۵۷ ۵۰ ۳۴ ۲۲ ۱۸ ۱۷ = ۳۰۲۶۴۹۵۹۰۴۳  × ۱۹

حدید، پنجاه و هفتمین سوره و ۲۹ آیه دارد ، حاصل ضرب این دو عد برابر ۱۶۵۳که برابر با مجموع اعداد۱ تا ۵۷ است :

۱ + ۲ + … + ۵۵ + ۵۶ + ۵۷ = ۱۶۵۳

با کمال شگفتی، آیه‌ی ۱۶۵۳ در قرآن کریم (جمع تجمعی آیات در قرآن مبین) در آیه‌ی ۵۷ سوره‌ی یوسف قرار گرفته است، که آن هم مضرب ۱۹ می باشد.

۷ + ۲۸۶ + ۲۰۰ + ۱۷۶+ ۱۲۰+ ۱۶۵+ ۲۰۶+ ۱۲۹+ ۱۰۹+ ۱۲۳+ ۵۷ = ۱۶۵۳

مهم :
رابطه فوق زمانی صادق است که سوره توبه، ۱۲۹ آیه داشته باشد، و نه ۱۲۷ آیه، مشابه قرآن های آمریکایی به سبک رشاد خلیفه، که در این صورت، رابطه بالا صدق نمی کرد.

نتیجه :
پس ما با همان اعجاز ۱۹، ثابت کردیم، این نظر رشاد خلیفه(۱۲۷ آیه بودن سوره توبه) اشتباهه، نه کل نظریه ۱۹ ایشان.

درباره faez

دوباره امتحان کنید

yush

اعجاز پزشکی داستان یونس(ع) در آیات قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع مقاله: اعجاز پزشکی داستان یونس(ع) در آیات قرآن   تهیه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

به کانال باور باران بپیوندید


کلیک کنید