خانه / استاد رائفی پور / سخنرانی های سال ۹۱ استاد رائفی پور

سخنرانی های سال ۹۱ استاد رائفی پور

 

موضوع سخنرانی تعداد جلساتتاریخمکانحجمزمان
زندانــلــود۱ جلسه فروردین ۹۱دبیرستان دخترانه (لارستان)  
حضرت زهرادانــلــودجلسه ۱فروردین ۹۱تهران (عشاق الحسین)  
حضرت زهرادانــلــودجلسه ۲فروردین ۹۱تهران (عشاق الحسین)  
حضرت زهرادانــلــودجلسه ۳فروردین ۹۱تهران (عشاق الحسین)  
حضرت زهرادانــلــودجلسه ۴فروردین ۹۱تهران (عشاق الحسین)  
حضرت زهرادانــلــودجلسه ۵فروردین ۹۱تهران (عشاق الحسین)  
بصیرت فاطمیدانــلــودجلسه ۱۱۶ فروردین ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )۱۰/۳۱۰۱:۲۹:۳۱
بصیرت فاطمیدانــلــودجلسه ۲۱۷ فروردین ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )۶/۶۶۰۰:۵۷:۱۰
بصیرت فاطمیدانــلــودجلسه ۳۱۸ فروردین ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )۱۲/۵۰۱:۴۳:۳۳
عرفانهای نوظهوردانــلــود۱ جلسه۲۰ فروردین ۹۱شیراز  
جنگ نرم – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۸ فروردین ۹۱رفسنجان  
 جنگ نرم – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
 جنگ نرم – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
 جنگ نرم – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
 جنگ نرم – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
 جنگ نرم – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
 جنگ نرم – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
 جنگ نرم – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ رفسنجان   
عرفان های نوظهوردانــلــود۱ جلسه۲۸ فروردین ۹۱کرمان(دانشگاه آزاد)  
بیداری اسلامی – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۸ فروردین ۹۱کرمان  
 بیداری اسلامی – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیداری اسلامی – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیداری اسلامی – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیداری اسلامی – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیداری اسلامی – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیاری اسلامی – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیداری اسلامی – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
 بیداری اسلامی – بخش ۹دانــلــود ۱ جلسه ۲۸ فروردین ۹۱ کرمان   
عبرتهای بنی اسرائیل – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۹ فروردین ۹۱کرمان (دانشگاه شهید با هنر)  
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۲دانــلــود  ۱ جلسه۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
 عبرتهای بنی اسراییل – بخش ۹دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ کرمان (دانشگاه شهید با هنر)   
نقش رسانه در فرهنگ عمومیدانــلــود۱ جلسه۲۹ فروردین ۹۱کرمان (دانشگاه علوم پزشکی)  
آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۹ فروردین ۹۱در بین فعالین مساجد شهر کرمان 
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۹دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
 آخرالزمان و وظایف منتظران – بخش ۱۰دانــلــود ۱ جلسه ۲۹ فروردین ۹۱ در بین فعالین مساجد شهر کرمان  
اسطوره های صهیونیزم- قوم برگزیده ۱ (عهد ۶)دانــلــود ۳۱ فروردین ۹۱تهران  
پاسخ به شبهاتدانــلــود۱ جلسه۱۱ اردیبهشت ۹۱علوم پزشکی تهران  
اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۲(عهد ۷)دانــلــود ۱۴ اردیبهشت ۹۱تهران  
نظم نوین جهانیدانــلــود۱ جلسه۱۸ اردیبهشت ۹۱   
شیطان در فرقه های نوظهوردانــلــود۱ جلسه۱۸ اردیبهشت ۹۱یزد (دانشگاه آزاد)  
مهدی ستیزان غرب – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۱۹ اردیبهشت ۹۱بیرجند  
           ”              – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۱۹ اردیبهشت ۹۱ بیرجند   
زن ، جامعه ، پیشرفت – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۲ اردیبهشت ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )  
           ”                   – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۲ اردیبهشت ۹۱ مشهد (یک هفتاد و سوم )   
         ”                    – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۲ اردیبهشت ۹۱ مشهد (یک هفتاد و سوم )   
انسان سازی – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۳ اردیبهشت ۹۱انزلی  
         ”        – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ انزلی   
        ”         – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ انزلی   
        ”         – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ انزلی   
        ”        – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ انزلی   
         ”       – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ انزلی   
اسطوره های صهیونیزمدانــلــود۱ جلسه۲۳ اردیبهشت ۹۱لنگرود  
انقلاب و سیادتدانــلــود۱ جلسه۲۳ اردیبهشت ۹۱رشت  
بیداری اسلامی و انسانی – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۴ اردیبهشت ۹۱رشت  
            ”                     – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
            ”                    – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
             ”                   – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
             ”                   – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
            ”                   _ بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
              ”                – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
                ”            – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
             ”                  -بخش ۹دانــلــود ۱ جلسه ۲۴ اردیبهشت ۹۱ رشت   
فرهنگ انتظاردانــلــود۱ جلسه۲۵ اردیبهشت ۹۱رودبار (دانشگاه آزاد)  
حکومت الهی مساوی با رهایی – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۲۵ اردیبهشت ۹۱رشت  
 ”           ”                  ”        – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
 ”             ”              ”    – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
 ”            ”                   ”       – بخش ۴دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
 ”            ”              ”       – بخش ۵دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
 ”            ”              ”      – بخش ۶دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
 ”           ”               ”       – بخش ۷دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
 ”           ”            ”         – بخش ۸دانــلــود ۱ جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۱ رشت   
اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۳(عهد ۸)دانــلــود ۲۸ اردیبهشت ۹۱تهران  
منتظران ظهوردانــلــود۱ جلسه۳۰ اردیبهشت ۹۱آزادشهر  
رسالت فعالان فرهنگی در عصر غیبتدانــلــود۱ جلسه۳۰ اردیبهشت ۹۱گرگان  
انتظار و مهدویتدانــلــود۱ جلسه ۳۰ اردیبهشت ۹۱گرگان  
موانع و تهدیدهادانــلــود۱ جلسه۳ خرداد ۹۱   
نقش ایرانیان در ظهوردانــلــود۱ جلسه۶ خرداد ۹۱قزوین  
مرحله ی ظهوردانــلــود۱ جلسه۹ خرداد ۹۱تبریز  
اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۴ (عبرت ایرانیان)(عهد ۹)دانــلــود ۱۱ خرداد ۹۱تهران  
حکومت علویدانــلــودجلسه ۱۱۴ خرداد ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )  
 حکومت علویدانــلــود جلسه ۲ ۱۵ خرداد ۹۱ مشهد (یک هفتاد و سوم)   
تا ظهوردانــلــود۱ جلسه۱۶ خرداد ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )  
بیداری اسلامیدانــلــود۱ جلسه۲۲ خرداد ۹۱کرمانشاه  
نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۱ و ۲(عهد ۱۰)دانــلــود ۲۵ خرداد ۹۱تهران  
آل سعود یا آل یهوددانــلــود۱ جلسه۲۸ خرداد ۹۱اراک  
شناخت جبهه حق و باطل – بخش اولدانــلــودجلسه۱۳ تیر ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
 شناخت جبهه حق و باطل – بخش دومدانــلـــود جلسه ۱ ۳ تیر ۹۱ مشهد (یک هفتاد و سوم)   
شناخت جبهه حق و باطلدانــلــودجلسه۲۴ تیر ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۳ و ۴ (عهد ۱۱)دانــلــود ۸ تیر ۹۱تهران  
هفت مرحله تا ظهوردانــلــود۱ جلسه۱۲ تیر ۹۱کاشان  
قرار ایستادگی – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه ۲۱ تیر ۹۱اصفهان  
 قرار ایستادگی – بخش ۲دانــلــود  ۱ جلسه۲۱ تیر ۹۱ اصفهان   
حجاب ، محدودیت یا مصونیت ۱(عهد ۱۲)دانــلــود ۲۲ تیر ۹۱تهران  
حجاب ، محدودیت یا مصونیت ۲(عهد ۱۳)دانــلــود ۲۹ تیر ۹۱تهران  
ارض موعود ۱(عهد ۱۴)دانــلــود ۲ شهریور ۹۱تهران  
تحریف منجی در هالیوود – بخش ۱دانــلــود۱ جلسه۱۰ شهریور ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
 تحریف منجی در هالیوود – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه ۱۰ شهریور ۹۱ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
بیداری اسلامیدانــلــود۱جلسه۱۸ شهریور ۹۱شیراز  
نقش ایران در ظهور- بخش ۱دانــلــود۱ جلسه (۳ فایل)۱۹ شهریور ۹۱شیراز  
 نقش ایران در ظهور – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه (۳ فایل) ۱۹ شهریور ۹۱ شیراز   
 نقش ایران در ظهور – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه (۳ فایل) ۱۹ شهریور ۹۱ شیراز   
محمد رسول الله (ص) (عهد ۱۵)دانــلــود ۳۰ شهریور۹۱تهران  
یادواره شهدادانــلــود۱ جلسه۳۱ شهریور ۹۱البرز  
آخرین تحرکات آخرالزمانی (مینی سیتی)دانــلــود۱ جلسه۱ مهر ۹۱ ۸/۴۲۰۱:۰۰:۰۰
پیامبر در عهدیندانــلــودجلسه ۱۶ مهر ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )۹/۳۳۰۱:۱۵:۲۶
پیامبر در عهدیندانــلــودجلسه ۲۷ مهر ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم )۳۶/۸۰۱:۱۹:۲۰
تسلیم (عبودیت و صراط مستقیم)دانــلــود۱ جلسه۸ مهر ۹۱مشهد (دانشگاه امام رضا)۲۷/۷۰۱:۲۰:۳۷
ارض موعود ۲(عهد ۱۶)دانــلــود ۱۳ مهر ۹۱تهران  
اسلام ستیزی با ابزارهای نویندانــلــود۱جلسه۱۷ مهر ۹۱رادیو (مسنجر ال فور)  
مهدویت و رسانهدانــلــود۱ جلسه۲۸ مهر ۹۱ماهشهر۳۸/۵۰۱:۲۳:۱۸
عاشورا تا ظهوردانــلــود۱ جلسه۲۹ مهر ۹۱اهواز (مسجدارشاد)  
آیین برتردانــلــود۱ جلسه۲۹ مهر ۹۱اهواز (مسجدارشاد)  
جوانان ، اینترنت، ماهوارهدانــلــود۱ جلسه۳۰ مهر ۹۱اهواز  
آسیب شناسی موسیقیدانــلــود۱ جلسه۳۰ مهر ۹۱اهواز  
یادواره شهدادانــلــود۱ جلسه۱ آبان ۹۱امیدیه  
آخرالزمان در غرب و هالیووددانــلــود۱ جلسه۱ آبان ۹۱بهبهان  
یادواره شهدادانــلــود۱ جلسه۲ آبان ۹۱روستای کاردگر محله  
امام هادی (جشن صراط)دانــلــود۱ جلسه۱۰ آبان ۹۱تهران  
دهمین صراطدانــلــود۱ جلسه۱۱آبان (دانشگاه شهید رجایی)  
ولایت و امامت – بخش اولدانــلــودجلسه ۱۱۲ آبان ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
 ولایت و امات – بخش دومدانــلــود جلسه ۱ ۱۲ آبان ۹۱ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
ولایت و امامتدانــلــودجلسه ۲۱۳ آبان ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
سبک زندگیدانــلــود۱ جلسه۱۴ آبان ۹۱مشهد (دانشگاه فردوسی)  
سبک زندگیدانــلــود۱ جلسه۱۴ آبان ۹۱مشهد(دانشگاه پیام نور)  
استراتژی عاشورادانــلــود۱ جلسه۲۱ آبان ۹۱ساری۴۵/۱۰۱:۳۸:۲۱
ایران و غربدانــلــود۱ جلسه۲۱ آبان ۹۱بابل  
جنگ نرمدانــلــود۱ جلسه۲۱ آبان ۹۱بابل  
استراتژی عاشورادانــلــود۱ جلسه۲۲ آبان ۹۱ساری  
شب ۵ محرم (حضرت عباس)- بخش ۱دانــلــود۱ جلسه (۳ فایل)۲۹ آبان ۹۱هیئت کربلای رفسنجان  
 شب ۵ محرم – بخش ۲دانــلــود ۱ جلسه (۳ فایل) ۲۹ آبان ۹۱ هیئت کربلای رفسنجان   
 شب ۵ محرم – بخش ۳دانــلــود ۱ جلسه (۳ فایل) ۲۹ آبان ۹۱ هیئت کربلای رفسنجان   
منجی و رسانهدانــلــود۱ جلسه۲۶ آذر ۹۱   
شناخت اهل بیت (ع)دانــلــود۱ جلسه۱ آذر ۹۱ ۴۲/۳۰۱:۱۳:۴۷
شب عاشورادانــلــود۱ جلسه۲ آذر ۹۱شاهرود۲۴/۳۵۲:۵۵:۰۰
امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات۱ (عهد ۱۷)دانــلــود ۲۳ آذر ۹۱تهران  
منجی و رسانهدانــلــود۱ جلسه۲۶ آذر ۹۱کاشان۵۳/۹۰۱:۳۳:۰۲
وظایف منتظراندانــلــود۱ جلسه۲۷ آذر ۹۱کاشان۵۴/۹۰۱:۵۹:۵۱
پایان دنیادانــلــود۱ جلسه۲۹ آذر ۹۱شیراز  
پایان دنیادانــلــود۱ جلسه۱ دی ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
سبک زندگی دینیدانــلــود۱ جلسه۲ دیمشهد  
شور و شعور حسینیدانــلــودجلسه ۱۲  دی ۹۱مشهد (یک هفتاد و سوم)  
 شور و شعور حسینیدانــلــود جلسه ۲ ۳ دی ۹۱ مشهد ( یک هفتاد و سوم)   
سبک زندگیدانــلــود۱جلسه۵ دی ۹۱کرمان۵۶/۷۰۲:۰۲:۳۶
آخرالزماندانــلــود۱ جلسه۶ دی ۹۱کرمان۵۲/۸۰۱:۵۴:۴۶
آخرین تحولات منطقهدانــلــود۱ جلسه۶ دی ۹۱کرمان  
شور و شعور حسینیدانــلــود۱ جلسه۶ دی ۹۱کرمان۷۶/۵۰۰:۵۵:۲۹
امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات۲ (عهد ۱۸)دانــلــود ۷ دی ۹۱تهران  
نقد پیش گویی هایی از جنس آخرالزماندانــلــود۱ جلسه۱۱ دی ۹۱قزوین۳۹/۹۰۲:۵۴:۰۶
یادواره شهدادانــلــود۱ جلسه۱۷ دی ۹۱ساری۳۳/۴۰۱:۱۲:۴۷
راه عبور از فتنهدانــلــود۱ جلسه۲۴ دی ۹۱اسلامشهر  
تهدیدات انقلاب – یادواره شهدادانــلــود۱ جلسه۲۸ دی ۹۱بهشهر۱۳/۱۰۰:۵۶:۵۴
جشن آغاز عهددانــلــود۱ جلسه۲ بهمن ۹۱تهران۵۵۰۱:۰۰:۰۰
دلایل اهانت به پیامبر (ص)دانــلــود۱ جلسه۹ بهمن ۹۱اراک۳۳/۱۰۱:۱۴:۴۷
فتنه‌های آخر الزمان (عهد ۱۹)دانــلــود ۱۲ بهمن ۹۱تهران  
اولین جلسه پرسش و پاسخ اعضای آنتی ۶۶۶دانــلــود ۱۶ بهمن ۹۱   
فتنه شام وتحولات اخیر سوریه (عهد ۲۰)دانــلــود ۱۷ بهمن ۹۱تهران  
پیوند انقلاب ایران به انقلاب مهدی(عج)دانــلــود۱ جلسه۲۱ بهمن ۹۱ساوه۳۳/۳۷ 
اقتصاد مقاومتیدانــلــود۱ جلسه۲۶ بهمن ۹۱شهر ری  
غرب و هژمونی رسانهدانــلــودبخش اول۲۸ بهمن ۹۱ ۱۴۰۰:۴۰:۴۷
غرب و هژمونی رسانهدانــلــودبخش دوم۲۸ بهمن ۹۱ ۱۲/۵۰:۳۶:۳۷
سبک زندگیدانــلــود۱ جلسه۲۹ بهمن ۹۱کلاله۲۴۰۱:۱۸:۱۹
غرب و برتری رسانهدانــلــود۱ جلسه۲۹ بهمن ۹۱نمایشگاه رسانه  
زن ، جامعه ، پیشرفتدانــلــود۱ جلسه۲۹ بهمن ۹۱گرگان (دبیرستان شاهد)۲۶۰۱:۱۵:۳۰
مهدویت در ادیان الهی و غیر الهیدانــلــود۱ جلسه۳۰ بهمن ۹۱گنبد (دانشگاه پیام نور)۳۸/۵۸۰۱:۵۲:۰۳
سبک زندگی در آخرالزماندانــلــود۱ جلسه۳۰ بهمن ۹۱گرگان۳۰/۹۰۱:۲۹:۵۳
اقتصاد مقاومتیدانــلــود۱ جلسه۳۰ بهمن ۹۱گرگان (دانشگاه منابع طبیعی)۳۸/۵ 
سبک زندگیدانــلــود۱ جلسه۷ اسفند ۹۱همدان۱۰/۳۰۱:۲۹:۴۲
شبهات انتظار – بخش اولدانــلــود۱ جلسه۹ اسفند ۹۱کرج (دانشگاه آزاد)  
 شبهات انتظار – بخش دومدانــلــود ۱ جلسه ۹ اسفند ۹۱ کرج ( دانشگاه آزاد)   
آسیب شناسی شبکه های ماهواره ایدانــلــود ۱۹ اسفند ۹۱دلیجان  

منبع : سایت یک هفتاد و سوم

دوباره امتحان کنید

سخنرانی های سال ۹۴ استاد رائفی پور

  موضوع   تاریخ مکان حجم زمان حقیقت نفاق – جلسه ۱ دانلود  ۲ فروردین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *