خانه / Scientific Miracles of Quran / Interdiction Of Intoxicant

Interdiction Of Intoxicant

Interdiction Of Intoxicant

 

O who believes?! Intoxicants and gambling, sacrificing to stones and divination by arrows, are abominations of Satan’s handiwork, Eschew such (abomination), that you may prosper.
(Al-Maida/90)

Scientific reasons for interdiction of intoxicant in Islam: losing memory, disruption of the Nervous System, anxiety and depression, permanent liver and brain damage, breast, Larynx, lip and esophagus cancer, abortion, infertility, heart attack and etc.

دوباره امتحان کنید

عظمت خلقت پروتئین ـ دکتر فریدون صحافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *