خانه / اعجاز علمی قرآن / روابط عددی در آیه ی « بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ »

روابط عددی در آیه ی « بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ »

 بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله :  روابط عددی در آیه ی « بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ »

 تهیه کننده :  بخش اعجاز علمی قرآن  ( آقای علی نژاد )

احادیث در باب بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ :

 • در بحارالانوار از قول پیامبر اسلام ( ص ) آمده است :                
 • (هر کس می‌خواهد خداوند او را از زبانیه (فرشتگان عذاب) نوزده‌گانه برهاند، «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» را قرائت کند زیرا آن نوزده حرف است. تا خداوند هر حرف آن را سپری در مقابل یکی از آن فرشتگان قرار دهد.) [۱]
 • طبرسی در مجمع‌البیان در فصل «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» تفسیر سوره فاتحه­ الکتاب از قول ابن مسعود گفته است:
 • (همه برآنند که خداوند آنها را از شعله‌های سرکش آتشهای نوزده‌گانه دوزخ رهایی بخشد؛ پس «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» را بسیار بخوانند که آن نیز نوزده حرف است و خداوند هر حرفی از آن را سپر یک شعله آتش دوزخ قرار می‌دهد.)

01

بررسی ترتیب نزول سوره ها و جایگاه آیه 02

03

ترتیب نزول سوره ها

04

« بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ »

۱۹ حرف است، و در آیه ی۳۰ سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند.

و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی می­کند که ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.

05

آقای “عبدالله اریک” ،   ۱۸  رابطه ی ریاضی برای جمله ی مبارکه «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» کشف کرد که همه به عدد ۱۹ ختم می­شد

person

آقای  “مهندس جواد رحمانی” رابطه ی دیگری پیدا کرد که ۱۹ رابطه ی این جمله ی مبارکه کامل شد.

مقدار ارزش ابجدی کل حروف و حروف و کلمات بسم الله الرحمن الرحیم

08روابط :

۱)  « بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ » ۱۹ حرف دارد.

۲)  اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را بنویسیم و بعد از شماره  هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳ و ۴ و ۶ و ۶ را بنویسیم عدد

۱ ۳ ۲ ۴ ۳ ۶ ۴ ۶ = ۱۹ × ۶۹۷۰۳۴

«به دست می­ آید که ضریب  ۱۹ است . پس برای نمونه :  عدد ۱ سمت چپ ،  شماره ترتیب اولین کلمه و عدد ۳ کنار آن ،  تعداد حروف کلمه  «بِسم

09

۳) اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را از آخر به اول بنویسیم و بعد از شماره هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳ و ۴ و ۶ و ۶ را بنویسیم عدد

۴ ۶ ۳ ۶ ۲ ۴ ۱ ۳ = ۱۹ × ۲۴۴۰۱۲۷

به دست می ­آید  که ضریب ۱۹ است. پس : عدد ۴ آبی ، شماره ترتیب چهارمین کلمه و عدد ۶ کنار آن،  تعداد حروف کلمه  «الرَّحیمِ» می­ باشد.

10

۴) اگر شماره ترتیب  هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را بنویسیم و بعد از شماره هر کلمه جمع عدد ابجد هر حرف را بنویسیم عدد

۱ ۱۰۲ ۲ ۶۶ ۳ ۳۲۹ ۴ ۲۸۹ = ۱۹ × ۵۸۰۱۴۰۱۷۵۲۳۳۱

به دست می­ آید که باز هم ضریب ۱۹ دارد. در رابطه ی بالا ، عدد ۱ آبی، شماره ترتیب کلمه «بِسم» و ۱۰۲، مقدار ابجدی آن می باشد.

11

12

۵) اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را بنویسیم و بعد از شماره هر کلمه شماره ابجد هر حرف را تک تک و به ترتیب بنویسیم عدد

۱ ۲۶۰۴۰۲ ۱۳۰۳۰۵۳ ۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰ ۴ ۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ = ۱۹ × ۶۶۳۳۶۹۵۴۲۲۶۵۹۵۴۲۲۱۰۹۶۸۶۸۶۳۸۴۳۱۶۲۱۶۰

به دست می ­آید که آن هم ضریب ۱۹ دارد.

 • عدد ۱: آبی، شماره ترتیب کلمه
 • عدد ۲: آبی، مقدار ابجد حرف “ب”
 • عدد۶۰: آبی، مقدار ابجد حرف “س”
 • عدد۴۰: آبی، مقدار ابجد حرف “م”

13

14

۶) اگر شماره ترتیب هر کلمه را نوشته و بعد حاصل جمع عدد ابجد هر کلمه با تعداد حروف آن کلمه را بنویسیم عدد

۱ ۱۰۵ ۲ ۷۰ ۳ ۳۳۵ ۴ ۲۹۵ = ۱۹ × ۵۸۱۶۷۲۱۲۲۸۱۸۰۵

(«به دست می ­آید که آن هم ضریب ۱۹ است. عدد ۱۰۵: از مجموع عدد ۱۰۲ (مقدار ابجدی کلمه «بِسم») + عدد۳ (تعداد حروف کلمه «بِسم»)

15

16

۷) اگر شماره ترتیب هر کلمه را نوشته و بعد از هر کدام مجموع تعداد حروف آن کلمه به علاوه کلمات قبل را بنویسیم عدد

۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ × ۶۹۸۵۸۶۰۱

.حاصل می­ شود که ضریب ۱۹ است

 • عدد ۳:  تعداد حروف «بِسم»
 • عدد ۷:  جمع تعداد حروف «بِسم» + تعداد حروف «الله»
 • عدد ۱۳: جمع عدد ۷ + جمع تعداد حروف «الرَّحمنِ»
 • عدد ۱۹: جمع عدد ۱۳ + جمع تعداد حروف «الرَّحیِمِ»

17

۸) اگر شماره ترتیب هر کلمه را نوشته و بعد از هر کدام مجموع عدد ابجد آن کلمه به علاوه کلمات قبل را بنویسیم عدد

۱ ۱۰۲ ۲ ۱۶۸ ۳۴۹۷ ۴ ۷۸۶ = ۱۹ × ۵۸۰۱۱۴۱۲۳۶۷۰۹۴

 حاصل می­ شود که ضریب ۱۹ است. عدد ۱۶۸ جمع عدد ۱۰۲(مقدار ابجد «بِسم») + ۶۶ (مقدار ابجد کلمه «الله»)

18

۹) اگر عدد ابجد هر حرف از ۱۹ حرف «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» را قبل از شماره ترتیب هر حرف قرار بدهیم عدد ۶۲ رقمی زیر حاصل می­ شود که ضریب ۱۹ دارد.

۲ ۱ ۶۰ ۲ ۴۰  ۳ ۱  ۴ ۳۰ ۵ ۳۰ ۶ ۵ ۷ ۱ ۸ ۳۰ ۹ ۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ × ۱۱۳۶۹۶۸۵۸۶۴۷۶۴۷۷۱۴۳۰۶۸۹۰۵۲۶۸۸۴۸۱۰۵۹۲۱۱۲۱۶۵۴۲۱۸۵۲۶۴۰۴۳۰۰۵۳۶۰۰۱

 • عدد۲ سمت راست: مقدار ابجد حرف”ب”
 • عدد ۱ آبی: یعنی حرف”ب” اولین حرف
 • عدد۶۰: مقدار ابجد حرف “س”
 • عدد ۲ آبی: یعنی حرف “س” دومین حرف

19

20

۱۰) در رابطه ی بالا ۸ رقم اول مربوط به کلمه «بِسم»۱۰ رقم دوم برای کلمه الله ۲۱ رقم سوم مربوط به کلمه «الرَّحمنِ» و ۲۳ رقم آخر مربوط به کلمهء «الرَّحیِمِ» است.

حال اگر شماره ترتیب هر کلمه را بعد از ارقام مربوط به آن کلمه قرار دهیم عدد ۶۶ رقمی زیر به دست می ­آید که همچنین ضریب ۱۹ است.

۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴  =

۱۹ × ۱۱۳۶۹۶۸۵۸۴۹۶۳۴۳۷۱۸۸۰۰۹۶۳۶۴۲۱۱۰۹۵۳۳۶۹۰۷۹۰۱۶۴۲۸۵۷۹۷۴۷۳۷۷۲۷۲۱۵۸۸۶۳۲۶

58

59

۱۱) اگر طبق رابطه بالا عمل کنیم و اینبار به جای شماره ترتیب هر کلمه عدد ابجد آن را بنویسیم عدد ۷۳ رقمی به دست می­ آید که طبق معمول آن هم ضریب ۱۹ است.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲  ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۶۶ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۳۲۹ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ ۲۸۹  

۱۹×۱۱۳۶۹۶۸۵۸۴۳۲۳۳۱۸۵۸۲۴۰۸۷۴۶۴۷۸۵۲۶۳۷۲۶۹۱۵۸۵۵۲۷۰۱۷۳۲۱۸۰۵۳۴۳۱۵۸۷۷۹۸۴۷۴۶۵۲۷۳۳۱

همان رابطه ی بالا،  فقط به جای شماره ترتیب کلمه، مقدار ابجدی هر کلمه قرارگرفته شده.

 • ۱۰۲ مقدار ابجد «بِسم»
 • ۶۶  مقدار ابجد «الله»

۱۲) اگر روش بالا را دنبال کنیم و و این بار به جای قرار دادن عدد ابجد هر کلمه در آخر ارقام مربوط به کلمه عدد ابجد آن کلمه را به اول این ارقام اضافه کنیم باز هم عدد ۷۳ رقمی با ضریب ۱۹ به دست می ­آید.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

۱۳) اگر “تعداد حروف هر کلمه” و بعد “مجموع عدد ابجد آن” و بعد “عدد هر حرف” را تک تک پشت سر هم بنویسیم عدد ۴۸ رقمی زیر حاصل می­گردد که ضریب ۱۹ است.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

 • «عدد ۳:  تعداد حروف «بِسم
 • عدد ۱۰۲: مقدار ابجد «بِسم
 • عدد ۲، ۶۰، ۴۰، به ترتیب مقدار ابجد حروف “ب”، “س”، “م”

۱۴) حال طبق روش بالا عمل می­کنیم با این فرق که اول “تعداد حروف هر کلمه” بعد “عدد ابجد هر حرف” آن کلمه به صورت تک تک و در آخر هم “مجموع اعداد ابجد آن کلمه” را می­ نویسیم که این بار هم عدد ۴۸ رقمی زیر حاصل می­ شود که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

 ۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹

۱۵) اگر شماره ترتیب هر حرف کلمات را پشت سر هم بنویسیم و با هم جمع کنیم عدد

 ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲

 به دست می ­آید که ضریب ۱۹ است.  به دلیل این که درک رابطه ی فوق آسان شود فرمول به دست آمدن این عدد را می­ آوریم:

 ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲=۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹+۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳+۴۵۶۷+۱۲۳

عدد ۱۲۳ مربوط به کلمه «بِسم» می باشد که در آن :

 • عدد۱:  حرف “ب” اولین حرف
 • عدد۲:  حرف “س” دومین حرف
 • عدد۳:  حرف “م”سومین حرف
 • عدد ۴۵۶۷ اشاره به کلمه «الله» دارد.

۱۶) اگر شماره ترتیب هر حرف را پشت سر هم بنویسیم و بعد از ترتیب کردن شماره حروف هر کلمه، شماره ترتیب هر کلمه نوشته شود عدد زیر به دست می ­آید که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

 ۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴

۱۷) اگر تعداد کلمات جمله «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» یعنی ۴ نوشته شود و بعد از آن تعداد حروف این جمله مبارکه یعنی ۱۹ و پس از آن جمع حروف ابجد آن یعنی ۷۸۶ نوشته شود عدد زیر حاصل می­ شود که ضریب ۱۹ است.

۱۹ × ۲۲۰۹۴ = ۴۱۹۷۸۶

۱۸) اگر ارقام رابطه ی فوق را برعکس بنویسیم عدد ۶۸۷۹۱۴ حاصل می­ شود که آن هم  ضریب ۱۹ دارد.

۱۹ × ۳۶۲۰۶

۱۹) و اما رابطه ی  ۱۹: همان طور که می­ دانیم «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» فقط ۱ بار و در سوره ۱ قرآن و اولین آیه قرآن به صورت آیه ذکر شده، حال ما شماره آیه که ۱ می­ باشد می­ نویسیم و تعداد حروف این آیه یعنی ۱۹ و بعد از آن تعداد حروف هر کلمه را به ترتیب پشت سر هم می­ نویسیم که عدد

۱۹ × ۱۹ × ۱۹ × ۱۷۴ = ۱۱۹۳۴۶۶

 .به دست می ­آید که ضریب ۱۹ است


نکته در اثبات رابطه ی چهارم :
باید توجه داشت که هر یکی از این رقم­ ها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به ۱۰ می­ باشد، چون احتمال بین صفر تا ۹ را دارد.

 ۱ ۱۰۲ ۲ ۶۶ ۳ ۳۲۹ ۴ ۲۸۹

21

اما سوال اینجاست :

براستی  این روابط  تصادفی است ؟؟؟

2223

24
25

26

چکیده:

روزگاری مشرکین مکه، در مقابل ذوق ادبی قرآن مبهوت شده بودند، ولی از آنجایی که قرآن آخرین کتاب خالق یکتاست، صد در صد باید دلیل محکمی برای آسمانی بودن خود در قرن کامپیوتر داشته باشد. امروزه روابط شگفت انگیز عددی قرآن، به ویژه نقش عدد ١٩ در قرآن  پیرو تاکید خداوند متعال بر اهمیت آن در آیه (٣١ مدثر)، کشف گردیده که بخش شگفت انگیزی از آن در آیه «بسم الله الرحمن الرحیم » در قالب ١٩ رابطه،  خود را نشان می دهد.

منابع :

[۱] بحارالأنوار، ج ۸۹، ص ۲۵۸: « مَن أرادَ أَنْ یُنجِیَهُ اللّه‌ُ مِنَ الزَّبانیَهِ التِّسعَهِ عَشَرَ فَلْیَقرَأْ بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ فَإنَّها تِسعَهَ عَشَرَ حَرفا لِیَجعَلَ اللّهُ کُلَّ حَرفٍ مِنها جُنَّهً مِن واحدٍ مِنهُم »

[۲]   چهل حدیث  « اعجاز بسم الله »

[۳]   ۱۹ رابطه به عدد ۱۹ در جمله ی مبارک “بسم الله الرحمن الرحیم”

[۴]   معجزه ی ریاضی قرآن کریم

[۵]   نظریه ی روابط ریاضی آیه ی بسم‌الله در قرآن

 

پ . ن:

برداشت مطالب با ذکر نام منبع  ( سایت باورباران )  بلامانع است.

 بعضی از روابط این مقاله در آینده تکمیل می گردد.

 برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

 

دوباره امتحان کنید

اعجاز عدد ۱۹ در قرآن (۴)

اعجاز عددی قرآن ١٩ در قرآن (۴) حرف “ق”، نوزدهمین حرف از حروف ابجد می …

یک نظر

 1. با سلام شما در مرحله چهارم یک عددی بدست آوردید که گفتید ضریب ۱۹ دارد ولی اگر همان عدد بدست آمده را تقسیم بر و ۱۸و ۱۷ و غیره هم بکنیم رابطه درست است پس با چه استدلالی می‌فرمایید ۱۹ درست است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *