خانه / استاد رائفی پور / سخنرانی های سال ۹۷ استاد رائفی پور

سخنرانی های سال ۹۷ استاد رائفی پور

 
موضوع دانــلــودتاریختعداد جلسات مکان 

درسایه ابوتراب

 

کیفیت ۲۴
دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۰

۱

 مشهدمقدس
حرم مطهر

 

  در سایه ابوتراب

کیفیت۸۰

دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۰

۱

مشهد مقدس
حرم مطهر

 

تحلیل سیره سیاسی اجتماعی امیرالمومنین (ع)

کیفیت ۲۴

دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۰

۱ مشهد مقدس
مجتمع
امیرالمومنین
 

 تحلیل سیره سیاسی اجتماعی امیرالمومنین (ع)

کیفیت ۸۰

دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۰

۱

مشهد مقدس
مجتمع
امیرالمومنین

 

 ملت ابراهیم

کیفیت ۲۴

دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۰

 ۱مشهد مقدس
در جمع
معتکفین

 

ملت ابراهیم

کیفیت ۸۰
دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۰

 ۱

مشهد مقدس
در جمع
معتکفین

 

 از جمهوری اسلامی تاانقلاب اسلامی

کیفیت ۲۴
دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۱

 ۱

شیراز
درجمع معتکفین

 

 از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی

کیفیت ۸۰
دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۱۱

۱

شیراز
در جمع معتکفین

 

حضرت  زینب س آموزگار مکتب عاشورا

کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۱/۱۲

۱

تهران
حسینیه موسی بن جعفر ع

 

 حضرت زینب س آموزگار مکتب عاشورا

کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۱/۱۲

۱

تهران
حسینیه موسی بن جعفر ع

 

مهدویت و جوانان

کبفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

 ۱

دماوند
مسجدجامع

 

مهدویت و جوانان

کیفیت ۸۰
دانلود

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

 ۱

دماوند
مسجد جامع

 

 تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

 ۱

 قم
دانشگاه صنعتی

 

 تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

 ۱

 قم
دانشگاه صنعتی

 

 جوان و ازدواج

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

 ۱

 تهران
فرهنگسرای اندیشه

 

 جوان و ازدواج

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

 ۱

 تهران
فرهنگسرای
اندیشه

 

 مهدویت وظهور

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

 ۱

 تهران
درجمع کارکنان ایران خودرو

 

 مهدویت و ظهور

 کیفیت ۸۰
دانلود

۱۳۹۷/۰۲/۱۰

 ۱

 تهران
درجمع کارکنان ایران خودرو

 

 احیای مهدوی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

 ۱

 تهران
مهدیه

 

 احیای مهدوی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

 ۱

 تهران
مهدیه

 

 شرح زیارت آل یاسین-شب اول

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

 ۱

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین- شب اول

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

 ۱

 شاهرود
هئیت عاشقان
مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین – شب دوم

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

 ۱

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین – شب دوم

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

 ۱

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین-شب سوم

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

 ۱

 شاهرود
 هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین-شب سوم

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۴

 ۱

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 تحلیل اتفاقات اخیر کشور

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

 ۱

 تهران
کهف الشهدا

 

 تحلیل اتفاقات اخیر کشور

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

 ۱

 تهران
کهف الشهدا

 

 شب ۲۱
رمضان

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۵

 ۱

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 شب ۲۱
رمضان

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۵

 ۱

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 شب ۲۳
رمضان

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

 ۱

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 شب ۲۳
رمضان

۸۰ کیفیت
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

 ۱

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 برنامه جهان آرا

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

 ۱

 تهران
شبکه افق

 

 برنامه جهان آرا

کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

 ۱

 تهران
شبکه افق

 

 جریان شناسی
انقلاب

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

 ۱

 تهران
حسینیه امام سجاد ع

 

 جریان شناسی
انقلاب

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

 ۱

 تهران
حسینیه امام سجاد ع

 

 تحلیل مسائل سیاسی روز

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

 ۱

 اسلام شهر
مسجدطفلان مسلم ع

 

 تحلیل مسائل سیاسی روز

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

 ۱

 اسلام شهر مسجد طفلان مسلم ع

 

 همایش دختران آفتاب

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

 ۱

 حسینیه شهید همت

 

 همایش دختران آفتاب

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

 ۱

 حسینیه شهید همت

 

 رجعت

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

 ۱

 مشهدمقدس
سالن شهیدحاتمی

 

 رجعت

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

 ۱

 مشهدمقدس
سالن شهیدحاتمی

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب اول

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

 ۱

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب اول

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

 ۱

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب دوم

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

 ۱

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب دوم

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

 ۱

مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب سوم

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

 ۱

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب سوم

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

 ۱

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 سازمان جوانان آستان قدس

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

 ۱

 مشهد مقدس

 

 سازمان جوانان آستان قدس

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

 ۱

 مشهد مقدس

 

 آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

 ۱

 تبریز

 

 آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

 ۱

 تبریز

 

 تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

 ۱

 تبریز

 

 تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

 ۱

 تبریز

 

 نفوذ

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

 ۱

 کرج
تالار شهیدان نژاد فلاح

 

 نفوذ

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

 ۱

 کرج
تالار شهیدان نژاد فلاح

 

 بحران چهل سالگی انقلاب

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

 ۱

 اصفهان
گلستان شهدا

 

 بحران چهل سالگی انقلاب

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

 ۱

 اصفهان
گلستان شهدا

 

 هزینه مقاومت  ْ هزینه سازش

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

 ۱

 اصفهان

 

 هزینه مقاومت ْ هزینه سازش

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

 ۱

 اصفهان

 

 اهمیت شناخت غدیر

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

 ۱

 نجف آباد

 

 اهمیت شناخت غدیر

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

 ۱

 نجف آباد

 

 جادوی دلار

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

 ۱

 اردبیل

 

 جادوی دلار

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

 ۱

 اردبیل

 

 استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

 ۱

 شهریار – شهرک اسدآباد

 

 استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

 ۱

 شهریار – شهرک اسد آباد

 

 بررسی مسائل سیاسی روز

 کیفیت ۲۴
داتلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

 ۱

 مشهد مقدس

 

 بررسی مسائل سیاسی روز

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

 ۱

 مشهد مقدس

 

 عید غدیر خم

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

 ۱

 تهران
حسینیه فاطمه الزهرا (س)

 

 عید غدیر خم

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

 ۱

 تهران
حسینیه فاطمه الزهرا (س)

 

 دیدار با فعالان فرهنگی و مداحان

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

 ۱

 شیراز

 

 دیدار با فعالان فرهنگی و مداحان

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

 ۱

 شیراز

 

 مهدویت وآخرالزمان

کیفیت ۲۴
دانلود

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

 ۱

مشهدمقدس

 

 مهدویت و آخرالزمان

کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱

مشهدمقدس

 

 پروتکل های صهیون

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

 ۱

 تهران
وزارت نیرو

 

 پروتکل های صهیون

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

 ۱

 تهران
وزارت نیرو

 

عید بیعت

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

 ۱

 تهران

 

 عید بیعت

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

 ۱

تهران

 

 چهل سالگی انقلاب اسلامی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

 ۱

 گرمسار

 

 چهل سالگی انقلاب اسلامی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

 ۱

 گرمسار

 

 تاثیر مقاومت مردم در جنگ اقتصادی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

 ۱

 سمنان
مجتمع فرهنگی مذهبی بیت الزهرا س

 

 تاثیر مقاومت مردم در جنگ اقتصادی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷۸/۰۸/۲۸

 ۱

 سمنان
مجتمع فرهنگی مذهبی بیت الزهرا س

 

 یادواره شهدا و مسائل روز

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

 ۱

 فیروز کوه

 

 یادواره شهدا و مسائل روز

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

 ۱

 فیروز کوه

 

 سلامت معنوی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱

 تهران
بیمارستان  شهید فیاض بخش

 

 سلامت معنوی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

 ۱

 تهران
بیمارستان شهید فیاض بخش

 

 در جمع دانش آموزان نخبه

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

 ۱

 تبریز

 

 در جمع دانش آموزان نخبه

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

 ۱

 تبریز

 

 بررسی جریان های سیاسی بعد از انقلاب

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

 ۱

 کرمانشاه
دانشگاه صنعتی

 

 بررسی جریان های سیاسی بعد از انقلاب

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

 ۱

 کرمانشاه
دانشگاه صنعتی

 

 ضرورت مطالبه گری و فساد ستیزی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

 ۱

 کرمانشاه

 

 ضرورت مطالبه گری و فساد ستیزی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

 ۱

 کرمانشاه

 

 انقلاب اسلامی و مهدویت

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

 ۱

 کرمانشاه
مسجد معتضدی

 

 انقلاب اسلامی ومهدویت

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

 ۱

 کرمانشاه
مسجد معتضدی

 

 بررسی اسناد بین المللی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

 ۱

 کرمانشاه

دانشگاه رازی

 

 بررسی اسناد بین المللی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

 ۱

کرمانشاه

دانشگاه رازی

 

 پرسش  و پاسخ در جمع دانشجویان

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

 ۱

 تهران
دانشگاه دکتر شریعتی

 

 پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان

 گیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

 ۱

 تهران
دانشگاه دکتر شریعتی

 

 اصولگرا،اصلاح طلب یا جریان سوم؟!

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

 ۱

 تهران
دانشکاه امیرکبیر

 

 اصولگرا،اصلاح طلب یا جریان سوم؟!

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

 ۱

 تهران
دانشگاه امیرکبیر

 

 بررسی روند تصویب اسناد بین المللی-همراه با پرسش  و پاسخ دانشجویی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

 ۱

 تهران
دانشگاه خواجه نصیر

 

 بررسی روند تصویب اسناد بین المللی-همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

 ۱

 تهران
دانشگاه خواجه نصیر

 

 باز خوانی خاطرات تلخ یک ملت

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

 ۱

 پیشوا
مسجد علی بن موسی الرضا ع

 

 باز خوانی خاطرات تلخ یک ملت

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

 ۱

 پیشوا
مسجد علی بن موسی الرضا ع

 

 بررسی اسناد بین المللی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

 ۱

 تهران
دانشگاه علم وصنعت

 

 بررسی اسناد بین المللی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

 ۱

 تهران
دانشگاه علم و صنعت

 

 مسیح (ع) منتظر مهدی (عج)

 کیفیت۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

 ۱

 مشهد مقدس

 

 مسیح (ع) منتظر مهدی (عج)

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

 ۱

 مشهد مقدس

 

 انقلاب اسلامی مقدمه ای ظهور

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

 ۱

 قزوین
مسجدولایت

 

 انقلاب اسلامی مقدمه ای ظهور

کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

 ۱

 قزوین
مسجد ولایت

 

 مطالبه گری و شفافیت

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

 ۱

 همدان
مسجدجامع

 

 مطالبه گری وشفافیت

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

 ۱

 همدان
مسجدجامع

 

 عبرتهای بنی اسرائیل و۴۰سالگی انقلاب اسلامی

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

 ۱

 دزفول
حسینیه ثارالله

 

 عبرتهای بنی اسرائیل و۴۰سالگی انقلاب اسلامی

 کیفیت ۸۰
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

 ۱

 دزفول
حسینیه ثارالله

 

 جوان و مطالبه گری

 کیفیت ۲۴
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

 ۱

 اندیمشک
سالن شهیدسروندی

 

 جوان و مطالبه گری

 کیفیت ۴۸
دانلود

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

 ۱

 اندیمشک
سالن
شهبدسروندی

 

منبع : سایت یک هفتاد و سوم

دوباره امتحان کنید

سخنرانی های سال ۹۳ استاد رائفی پور

  موضوع سخنرانی     تعداد جلسات  تاریخ سخنرانی  مکان  حجم  زمان  حضرت زهرا(س) دانــلــــود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *